Flats for rent

Prices

Apartment People Peak Season High Season Mid Season Low Season
Theresia, Dino 2 +1 1100/1350€ 1000/1300€ 800/1200€ 600/700€
Giacomo, Domenico 4 1700€ 1400€ 1000€ 700€
Pierangelo 5 1600€ 1300€ 1000€ 700€
Scipione, Ludovico 4 +2 1800€ 1500€ 1100€ 900€
Prices per week

Peak Season: 15/07 -25/08
High Season: 24/06-14/07 and 26/08 -8/09
Mid Season: 27/05-23/06 and 9/9-15/09
Low Season: 01/04 -26/05 and 16/09 – 15/10